KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU ZE ZBIRANIEM DANYCH OSOBOWYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiejgo i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz.U.E.L.2016.119.informuję, że:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Maja Geringer- Kopczowska, działająca pod firmą "aWarto" F.H.U. z siedzibą w 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 4, zwany dalej Administratorem, który prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie srt. 16 ust.1 pkt b przywołanego ogólnego rozporządzenia.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres pięciu lat od końca roku, w któreym zakończona została realizacja umowy.

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostepniane innym odbiorcom.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów z grupy kapitałowej, ani też nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5) Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku nie posiadania danych niemozliwe jest zawarcie umowy.

6)Posiada Pani/Pan prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  • przenoszenia danych osobowych,

  • wniesienia sprzeciwu,

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,

  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danch osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

7)Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Telefon

533 814 730 - Manager - Anna Mieczkowska

536 956 108 - Właściciel -  Maja Geringer-Kopczowska

Email

biuro.awarto@gmail.com

Adres

Robotnicza 4, 44-100 Gliwice