Hero Imgs

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU ZE ZBIERANIEM DANYCH OSOBOWYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiejgo i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz.U.E.L.2016.119.informuję, że:


1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Maja Geringer- Kopczowska, działająca pod firmą "aWarto" F.H.U. z siedzibą w 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 4, zwany dalej Administratorem, który prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.


2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie srt. 16 ust.1 pkt b przywołanego ogólnego rozporządzenia.


3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres pięciu lat od końca roku, w któreym zakończona została realizacja umowy.


4) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostepniane innym odbiorcom. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów z grupy kapitałowej, ani też nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.


5) Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku nie posiadania danych niemozliwe jest zawarcie umowy.


6)Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., cofnięcia zgody na przetwarzanie danch osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.


7)Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.